Информирано съгласие за консултациите


С настоящето се споразумяваме Христина Янева, IBCLC (наричана по-нататък само „консултантът”) да работи с мен и моето дете за разрешаване на моите трудности с кърменето. Това споразумение важи както за първоначалното, така и за последващи посещения, телефонни разговори и информация, получавана в писмен вид или по електронен път (email, факс, линкове и др.).

Разбирам, че консултацията може да изисква и давам своето съгласие за:

  • Преглед на гърдите и зърната ми с цел диагностика или подпомагане на процеса на кърмене
  • Преглед и измерване на моето дете
  • Поставяне на облечен с ръкавица пръст в устата на детето ми за извършване преценка на сукането
  • Наблюдение на едно цяло кърмене и предложения за промени в техниката и позата
  • Демонстрация на употребата на спомагателни средства, които се препоръчват (силиконови зърна, помпа, система за добавка на гърдата)
  • Демонстрация на техники за подобряване на кърменето

Разбирам, че първата консултация е начало на работата за преодоляване на моите затруднения с кърменето, където ще получа информация и ще придобия практически умения. След консултацията ще получа в писмен или електронен вид обсъдения план за действие. Консултантът и аз имаме отговорности, очертани в плана. За постигане на целите е нужна работа в сътрудничество с консултанта и придържане към уговорените мерки. Наясно съм, че за разрешаване на проблемите често е необходимо продължително време и може да се наложи промяна в плана за действие в някой момент. Приемам, че в зависимост от ситуацията ми може да се наложат допълнителни консултации, които се заплащат отделно.

Разбирам, че е моя отговорност да информирам консултанта за всички промени, които сметна за необходимо да направя във връзка с кърменето, по време на консултацията и в последващата комуникация по въпроса. Контакт по телефона, чрез email или в друг уговорен между нас вариант след консултацията е от решаващо значение за успешното разрешаване на трудностите и се счита за продължение на консултацията. Споразумяваме се, че аз ще се обаждам на консултанта за обсъждане на прогреса или при въпроси и притеснения.

Наясно съм, че имам правото да откажа която и да е или всички техники, спомагателни средства или мерки за действие, които ми бъдат предложени. При поискване ще ми бъдат предоставени контакти на други лица, осигуряващи грижи за кърмещи жени или съответни медицински специалисти.

Приемам, че ситуацията ми или тази на детето ми може да изисква консултация с различни специалисти. Наясно съм, че всички медицински грижи за мен и моето дете следва да се осъществяват от личните ни лекари или от съответните медицински специалисти, с които се консултираме допълнително.

Разбирам, че за настоящата консултация и за всяка последваща комуникация между нас консултантът се задължава да спазва поверителността на моята медицинска информация и тази на детето ми.

Разрешавам консултантът да предостави всяка информация, необходима за преглед и / или лечение на мен и моето дете при поискване от страна на личните лекари на мен и моето дете, както и от страна на медицинските специалисти, към които консултантът ме е насочил. Разбирам, че консултантът може да се свърже с моя личен лекар или този на детето ми, ако прецени, че това е необходимо.

Давам своето съгласие консултантът да използва клинична информация, получена при консултациите, за обучение на медицински лица или доброволци по въпросите на кърменето. Наясно съм, че името ми няма да бъде споменавано, нито ще бъда идентифицирана по друг начин, но аспекти от моята ситуация може да бъдат обсъждани.

Споразумяваме се, че консултация в дома се заплаща напълно и в брой при приключването й.

Консултациите по скайп се заплащат по банков път след приключването им.

Допълнителни споразумения по желание и след предварителна уговорка:

* Приемам на консултацията да присъства като наблюдател обучаващ се консултант по кърмене.

* Давам своето съгласие на консултацията да бъдат направени снимки на части от тялото ми и снимки и / или видео-записи на процеса на кърмене, в които може да се вижда и моето дете.

Снимките и / или видео-записите могат да бъдат използвани от консултанта по негова преценка в полза на кърменето (напр. за обучение на специалисти или за публикация в писмени материали и научни статии, включително такива, от които консултантът може да има печалба). Снимките може да бъдат използвани поотделно или в серия, да бъдат публикувани еднократно или многократно и да бъдат обработвани по начин, който консултантът прецени за удачен. Разбирам, че аз и детето ми няма да бъдем идентифицирани по никакъв начин в нито една ситуация, в която снимките и / или видеозаписите се използват.